Na Bangor University zkoumají účinnost CRF hnojiv s technologií eqo.s

27 February 2023
  • Whastsapp

Společnost ICL se neustále snaží zjišťovat, která hnojiva jsou pro trávníky nejlepší. V současné době zkoumá studentka Elin Thomsonová výhody hnojiv s řízeným uvolňováním živin s technologií eqo.s v nové jednoleté studii v rámci svého magisterského programu na Bangor University ve Velké Británii. Koncovým uživatelům by ráda pomáhala při používání hnojiv i v budoucnu: "Mám radost, že mohu přispět k vývoji i používání udržitelných hnojiv." 

Výzkum

"Master by Research" (MRes) je jednoletý nezávislý výzkumný program zakončený magisterským titulem. "Výzkum je nezávislý v tom smyslu," říká Elin, "že si s pomocí svých školitelů sama volím, jaké dovednosti se budu učit a jaké pokusy budu provádět.  Tento studijní program nemá žádné povinné části, všechno vychází z výzkumu."

Elin si pro výzkum vybrala projekt, jehož cílem je nalézt nejlepší způsob využití dusíku při výživě trávníku zvýšením jeho účinnosti pomocí hnojiv s řízeným uvolňováním živin (CRF) s novou technologií eqo.s. V řadě pokusů bude srovnávat několik obalovaných a konvenčních hnojiv s cílem stanovit využití živin a jejich ztráty. Poskytne tak koncovým uživatelům nová data, na základě kterých se mohou rozhodnout, která hnojiva použít.

Elin už dokončila literární rešerši a naplánovala si několik pokusů v kontrolovaném prostředí:

  • Pokus s volatilizací amoniaku: měření emisí amoniaku, které ukáží, jak CRF hnojiva snižují ztráty dusíku a prodlužují uvolňování dusíku v čase.
  • Pokus s vyplavováním živin: nádobový pokus ve skleníku, který umožňuje kontrolovaný přítok vody i odtok výluhu z různých pokusných variant. V těchto experimentech bude Elin analyzovat obsah uniklého amoniaku a dusičnanů ve výluhu.
  • Emise oxidu dusného: velmi aktivní skleníkový plyn, který se potenciálně může po aplikaci hnojiv uvolňovat do ovzduší, se bude měřit za použití hermeticky uzavřené růstové komory, z které se budou odebírat a vyhodnocovat vzorky vzduchu.
  • Hodnocení tvorby biomasy: s cílem určit dobu a rozsah růstu trávy i výnos vzhledem k příjmu dusíku.
  • Hodnocení kvality trávy: za použití standardního stanovení obsahu chlorofylu pro určení kvality a barvy trávníku.

 
Foto 1. Elin dávkuje hnojivo pro pokus s emisemi amoniaku. Každá trubka má uvnitř rostoucí trávník na který se hnojivo aplikuje, poté se trubka uzavře, aby se mohlo provést měření plynného amoniaku.

Spolupráce s ICL

Společnost ICL podporuje výzkum účinnosti CRF hnojiv a rovněž dodala hnojiva pro Elinin projekt. Univerzita však provádí vědeckou práci i výzkum zcela nezávisle. "Myslím si, že podíl akademické a průmyslové sféry máme dobře vyvážený," říká Elin, "ICL poskytuje cenné informace o výrobě a použití hnojiv."

Než začala studovat, Elin společnost ICL neznala. "Neznala jsem ani ICL ani hnojivářský průmysl jako takový," připouští Elin. "Teď už vím, že je na trhu mnoho produktů, z nichž mohou koncoví uživatelé vybírat. Líbí se mi, že se ICL snaží o udržitelnost, že chtějí vyrábět účinné produkty a být klíčovým hráčem v této oblasti. Tím, že umožňují projekty, jako je ten můj, jsou o krok blíže k tvorbě inovativních a udržitelných produktů. Prováděním vědeckých zátěžových testů CRF hnojiv, může ICL také pomoci svým zákazníkům v bezpečném používání těchto produktů." Mezinárodní technický manažer společnosti ICL Dr. Andy Owen dodává: "rozvoj těchto vazeb mezi průmyslem a univerzitním výzkumem je pro ICL velmi cenný, protože můžeme testovat naše výrobky v nezávislých a vědecky přesných pokusech. A důležitá je rovněž podpora mladých vědců jako je Elin".

Foto 2. Elin odebírá biomasu z nádobového pokusu ve skleníku. Každou nádobu zastřihne na výšku 2cm a měří, kolik trávy narostlo za 2 uplynulé týdny.

Očekávané výsledky

Elin doufá, že se jí podaří změřit, o kolik jsou hnojiva s řízeným uvolňováním živin účinnější oproti konvenčním produktům a shromáždit jasná data, která umožní uživatelům informovaně se rozhodnout, která hnojiva zvolit. Změřit účinnost jednotlivých hnojiv a poskytnout uživatelům lepší a bezpečnější produkty má pro průmysl zásadní význam. "Doufám, že se mi podaří prokázat vyšší účinnost dusíku i to, že jedna aplikace CRF hnojiva může rostlinám vystačit i celé měsíce," říká Elin.

Schopnosti a budoucí kariéra

V průběhu tohoto výzkumu má Elin šanci naučit se spoustu nových věcí, od výzkumu po práci v laboratoři, od navrhování experimentů po jejich prezentaci na veřejnosti. Pokud se jí někdo zeptá, zda to odpovídá jejím plánům do budoucna, odpoví: "Program Masters by Research je pro mě obrovskou příležitostí, všechno, co se zde učím, pro mě určitě bude velmi přínosné. Do budoucna si dokážu představit, že budu pracovat spíš v komerčním výzkumu spíše než v akademické sféře. Zatím nemám žádnou konkrétní představu, ale líbí se mi myšlenka pracovat na inovacích či vyvíjet produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí či vypracovávat posudky vlivu na životní prostředí."


Foto 3. Elin odebírá vzorky plynu z 6 litrových kontejnerů s nádoby s rostoucí trávou poté, co se v nich 60 minut kumulovaly emise. Vzorky se budou analyzovat na přítomnost NO2, CH4 a CO2.

Více o Elin Thompsonové

Zájem o témata související s životním prostředím je v dosavadní kariéře Elin více než patrný. Původně Elin studovala mořskou zoologii a strávila 6 měsíců v Indonésii zkoumáním korálových útesů a studiem vlivu plastů na podmořský život. Po návratu začala pracovat jako technik v laboratoři zemědělského oddělení Bangor University. "Než jsem se začala zajímat o tento studijní program s cílem zkoumat účinnost hnojiv s řízeným uvolňováním živin, už jsem s půdou pracovala,“ říká Elin, „jsem ráda, že mohu takto přispět k vývoji a použití udržitelných hnojiv.“.