Správnou výživu vybírejte dle složení vody a půdy

26 February 2019
  • Whastsapp

Správné hnojivo volte vždy s ohledem na složení vody
Kvalita vody je nesmírně důležitá. Vliv kvality zavlažovací vody se stále velmi podceňuje. Ve skutečnosti je složení vody nezbytným základem pro sestavení dobrého plánu výživy. Aby hnojivo přinášelo optimální výsledky, je nezbytné aby fungovalo v naprosté harmonii se závlahovou vodou. Kvalita vody bývá zásadní příčinou mnoha růstových problémů. Proto je třeba znát podrobné složení vody a dle něj volit hnojivo odpovídající dané pěstební situaci. Je to nezbytné rovněž proto, že soli v závlahové vodě mají vliv na hodnoty EC a pH substrátu, což má vliv na růst a vývoj rostlin.Tvrdá voda potřebuje korekci v ní přítomných hydrogenuhličitanů; měkká voda zase neobsahuje dostatek vápníku a hořčíku, což jsou prvky nezbytné pro zdravý růst rostlin.    


Co je třeba vědět o pH vody?
pH vody a ještě více pH pěstebního substrátu má zásadní vliv na celkový úspěch produkce. pH určuje míru kyselosti, která odráží koncentraci kationtů H+ v roztoku a vyjadřuje se na logaritmické stupnici od 0 do 14. Přičemž pH 7 značí neutrální reakci, pH 0 velmi kyselou a pH 14 velmi zásaditou. Většina konzumních plodin prospívá dobře při hodnotě pH mezi 5 a 6,5.

EC
Elektrická vodivost (EC) je množství elektrického proudu, který dokáže voda vést. EC se vyjadřuje v milisiemensech na centimetr (mS/cm) při teplotě 25ºC. Elektrická vodivost vody se v podstatě rovná její salinitě. Půda s nadměrnou salinitou, neboli vysokým EC, může rostlině bránit v příjmu živin. Závlahová voda s vysokým EC je také nevhodná k použití na rostliny, protože omezuje možnosti hnojení a může rostliny poškodit.

 


Proč je pH tak důležité?
pH substrátu ovlivňuje příjem živin rostlinou. Vysoké pH například omezuje příjem železa, což obecně vede ke žloutnutí listů a nižší produkci. pH substrátu lze ovlivňovat zdrojem aplikovaného dusíku. Zatímco použití močovinového nebo amoniakálního dusík vede ke snižování pH, podobně jako při aplikaci síranů a fosfátů, používání nitrátů jako formy dusíku vede spíše ke zvyšování pH. pH závlahové vody rovněž výrazně ovlivňuje rozpustnost minerálních hnojiv. Neúplné rozpuštění hnojiv může u kapkových závlah způsobovat ucpávání trysek a celého závlahového systému. Navíc rostliny nerozpuštěné hnojivo nepřijmou, čímž jsou zbytečně vynakládány náklady na výživu, kterou rostlina ani nemůže využít.  

 

Klíčová úloha hydrogenuhličitanů
Množství hydrogenuhličitanů ve vodě odráží její pufrační kapacitu, tj. náchylnost ke změnám pH. Nižší množství hydrogenuhličitanů způsobuje nižší pufrační kapacitu, což znamená, že je pH vody snadněji ovlivnitelné používanými hnojivy. Zatímco pH měkké vody (obsahuje málo hydrogenuhličitanů) se může rychle měnit, pH vody tvrdé (vysoký obsah hydrogenuhličitanů) je méně náchylné ke změnám a hůře se ovlivňuje.

Pro řádné posouzení kvality vody je proto nezbytné znát jak pH, tak množství obsažených hydrogenuhličitanů. Vysoký obsah hydrogenuhličitanů v závlaze bude především u delších kultur zvyšovat pH substrátu.  

Zvolíte-li okyselující zdroje dusíku, lze účinek pH substrátu kompenzovat. Nicméně je lepší zabránit zvyšování pH redukcí hydrogenuhličitanů pomocí některého okyselujícího přípravku.

 

Více o vodorozpustných hnojivech pro speciální zemědělství

Více o vodorozpustných hnojivech pro okrasné zahradnictví