Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

www.icl-sf.com

A www.icl-sf.com weboldalt (a továbbiakban: Honlap) az Everris Internatinal BV. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető). A Honlapon az Üzemeltető a szaktanácsadási tevékenységre (továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozóan tájékoztatást nyújt. mellyel összefüggésben a Honlap látogatóinak (továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli.   A Szolgáltatás nyújtása során a személyes közreműködéssel járó tevékenységeket (pl. személyes szaktanácsadás)azEverris Internatinal BV. Magyarországi Képviselete végzi (továbbiakban: Magyar Képviselet).

Az adatok kezelésével összefüggésben az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Felhasználót a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag a Honlapon történő adatkezelésre vonatkozik. Üzemeltető tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott adatkezelésekhez.

Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltetőnek megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek, továbbá kijelenti, hogy saját és valós adatokat adott meg, nem pedig harmadik személy adatait.

1.                  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja hírlevél küldése a Honlapon megtalálható és a Magyar Képviselet Magyarországon forgalomban lévő termékeire, azok optimális felhasználására vonatkozóan.

2.                  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Honlappal összefüggésben az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a feliratkozás kezdeményezésével a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlapon található „Hírlevél feliratkozás" menüpontban önkéntesen adja meg.

3.                  ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név:                                         Everris Internatinal BV.

Székhely                                  6422 PD Heerlen, Nijverheidsweg 1-5. Hollandia

Levelezési cím:                       P.O. Box 40 4190 CA Geldermalsen The Netherlands

Sürgősségi telefonszám:       +31 (0)418 655 700 Fax:                      +31 (0)418655 795 

 E-mail:                                   [email protected]

4.                  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatok kezelése a hírlevélre való feliratkozással kezdődik és az arról való leiratkozásig tart.

5.                  A KEZELT ADATOK KÖRE

5.1.Technikai adatok

A Honlap használata során az Üzemeltető technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Üzemeltető fér hozzá.

Üzemeltető rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Üzemeltető Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Üzemeltetőtól nem kap további értesítést.

Az Üzemeltető kétféle cookie-t használ:

-         Átmeneti (session) cookie: Ezek a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek és arra szolgálnak, hogy a Üzemeltető Honlapja felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

-         Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Üzemeltető a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Üzemeltető adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a Üzemeltető a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Üzemeltető nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaz vírust. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Üzemeltető célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Üzemeltető kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

-         hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

-         hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

-         hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az everris.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

6.                  AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető illetve az Üzemeltető belső munkatársai valamint a Magyar Képviselet munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.                  ADATBIZTONSÁG

Az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

8.                 FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1.   Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Üzemeltető munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2.  Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a3. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Üzemeltető a kérelem beérkezését követően azonnal törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

(Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Felhasználó az adatkezeléssel összefüggő írásbeli panasszal közvetlenül az Üzemeltetőhöz fordulhat az3. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül, illetve panaszt tehet a Magyar Képviseletnél is, aki a panaszt, annak megérkezését követően azonnal továbbítja az Üzemeltető felé, aki legkésőbb 48 órán belül megvizsgálja és érdemben válaszol a Felhasználó kifogására.

A Magyar Képviselet elérhetősége:

Név:                                         Everris Internatinal BV. Magyarországi Képviselete

Székhely                                  2092 Budakeszi, Erkel Ferenc u.26.

Levelezési cím:                        2092 Budakeszi, Pf.113.

Képviselő neve:                       Zsigó Gábor képviseletvezető

Email:  [email protected]

Amennyiben az Üzemeltető és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználónak a következő jogérvényesítési lehetőség állnak rendelkezésére.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9.                  E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA   ÉS   HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Felhasználó a hírlevél küldésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását a Honlapon található „Hírlevél feliratkozás" menüpontban önkéntesen adja meg, azonban a Honlap használatának vagy a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele a hírlevélre való feliratkozás.

Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) e-mail küldésére.

A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

10.              EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2016.05.01.