Actievoorwaarden

Algemeen
Deze Actie wordt aangeboden door Everris International B.V. (hierna genoemd: ‘ICL’), statutair gevestigd te (6422 PD) Heerlen, Nijverheidsweg 1-5. Het doel van deze Promotieactie is gegevens verzamelen van klanten en prospects met als doel het verbeteren van de communicatie, met name op digitaal gebied.
In deze Actievoorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:

Actie: het promotionele kansspel “Survey digitale communicatie” ten behoeve van promotie en onderzoek landbouw/vollegrondsteelten van ICL Specialty Fertilizers.
Actieperiode: 1 juli 2017 t/m 1 augustus 2017.
Actievoorwaarden: deze Actievoorwaarden.
Deelnemer: de onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon, die deelneemt aan deze Actie.

Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op de Actie. Deelname aan de Actie houdt acceptatie in van de Actievoorwaarden, welke kunnen worden geraadpleegd op www.icl-sf.com/nl/actievoorwaarden. ICL behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen, welke wijzigingen bekend zullen worden gemaakt via de website www.icl-sf.com/nl/actievoorwaarden.
Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden kunnen bij ICL worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@iclsf.com. ICL zal al het mogelijke doen om eventuele klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Indien een Deelnemer het gevoel heeft dat zijn klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan hij een schriftelijke klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

Deelname en Deelnemers
Deelname aan de Actie is mogelijk gedurende de Actieperiode.
Om deel te kunnen nemen aan de Actie dient Deelnemer zich gedurende de Actieperiode in te schrijven via de survey pagina, na afronding van de survey en het beantwoorden van alle vragen., welke gecommuniceerd wordt via een email. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
e-mailadres contactpersoon;
Uitsluitend ondernemingen die zijn ingeschreven in het handelsregister in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van ICL en/of aan ICL gelieerde ondernemingen en/of werknemers van ondernemingen die door ICL zijn ingeschakeld om deze Actie te organiseren zijn uitgesloten van deelname.
Deelnemers mogen slechts één keer deelnemen aan de Actie.
Voor deelname aan de Actie worden door ICL geen verplichte communicatie- of andere kosten in rekening gebracht.
ICL heeft het recht om een Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten wanneer blijkt dat de desbetreffende Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt.
ICL kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden wanneer een Deelnemer een onjuist e-mailadres heeft verstrekt of voor een storing van een netwerk, hardware of software die leidt tot beperkte of vertraagde verstrekking van informatie door Deelnemer of tot het verlies van die informatie.

Prijzen en prijsuitreiking
Aan het eind van de Actieperiode vindt (op 1 augustus) vindt een prijstrekking plaats waarbij de winnaars van de Actie bekend worden gemaakt. De namen van de prijswinnaar(s) worden willekeurig gekozen door middel van een elektronische prijstrekking onder de Deelnemers die hebben deelgenomen aan de Actie gedurende de Actieperiode onder alle Deelnemers.
De totale waarde van de prijzen wordt geschat op € 720.
De volgende prijzen worden gedurende de Actieperiode uitgereikt aan 3 winnaars:
3x Netatmo weerstation inclusief regenmeter ter waarde van € 240-. per weerstation. 
De prijzen zijn Deelnemergebonden en zijn niet overdraagbaar. Prijzen worden niet uitgekeerd in geld.
ICL behoudt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door een prijs van dezelfde waarde in het geval dat de genoemde prijs niet langer beschikbaar is.
Indien de winnaar de prijs weigert of zich niet aan de Actievoorwaarden houdt, wordt de prijs niet uitgereikt. In dat geval is ICL gerechtigd een andere winnaar te trekken.
Deelnemer kan maximaal 1 weerstation inclusief regenmeter, via loterij-trekking, winnen gedurende de actieperiode.
De winnaars ontvangen binnen één maand na de trekking, doch uiterlijk 31 augustus 2017, persoonlijk bericht per e-mail. De resultaten worden tegelijkertijd op de website www.icl-sf.com/nl gepubliceerd. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
De prijzen worden binnen twee maanden na de trekking waarbij de winnaars werden bekendgemaakt, doch uiterlijk 31 september 2017, persoonlijk uitgereikt.
Eventueel over de prijzen verschuldigde kansspelbelasting en BTW komen voor rekening van ICL.
Door deelname aan de Actie bevestigt elke winnaar dat hij/zij bereid is om mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, inclusief de prijsuitreiking. De winnaar geeft ICL vooraf toestemming om de naam en eventuele foto's en video's van de contactpersoon die de winnaar vertegenwoordigt voor publicitaire doeleinden te gebruiken in enige vorm van media zonder dat hij/zij daarvoor een vergoeding ontvangt.

Persoonsgegevens
Door deelname aan de Actie accepteert Deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens door ICL worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie. ICL behandelt deze gegevens vertrouwelijk en maakt deze niet bekend aan derden, behalve wanneer dit nodig is in het kader van de Actie.
De privacyverklaring van ICL is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan worden geraadpleegd op www.icl-sf.com/nl-nl/privacy-statement/. Door deelname aan de Actie bevestigt Deelnemer dat hij/zij op de hoogte is van de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid
Behalve wanneer dit wettelijk is bepaald zijn ICL en/of door ICL ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige zichtbare en/of verborgen gebreken in de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen, waaronder schade veroorzaakt door verzending van de prijzen, of voor enige schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit deelname aan de Actie of enige technische gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie.

Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden en deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot die Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Waardenburg, 28 juni 2017