Droogtestress voorkomen met bladmeststoffen

  • Whastsapp

Droogtestress is een van de belangrijkste abiotische stressfactoren die wereldwijd van grote invloed is op de productie van gewassen. Planten die worden blootgesteld aan droogtestress hebben grote moeite om te overleven, aangezien droogtestress de groei beïnvloedt en de oogstbare opbrengst vermindert.

Planten hebben diverse mechanismen om verschillende omgevingsstressfactoren het hoofd te bieden. Zo kan de transpiratiesnelheid worden verminderd door het op peil houden van de turgordruk via ophoping van compatibele oplosstoffen, en het sluiten van de huidmondjes helpt om de gevolgen van droogtestress tot een minimum te beperken. Door de beperkte wateromstandigheden wordt er minder water opgenomen en neemt de translocatie van voedingsstoffen af. Bladbemesting kan dan een effectieve manier zijn om meer voedingsstoffen beschikbaar te maken voor de plant. Bladbemesting met NPK-meststoffen draagt aanzienlijk bij aan een betere opbrengst doordat de biomassa van de planten toeneemt.

Op het blad toegediende voedingsstoffen worden opgenomen via de huidmondjes op het blad en de hydrofiele poriën in de bladcuticula. De afname van beschikbare voedingsstoffen voor planten die te weinig water krijgen, kan worden verklaard aan de hand van het feit dat de verspreidingssnelheid en de massastroom van voedingsstoffen vanuit de rhizosfeer naar het worteloppervlak onder waterbeperkte omstandigheden traag verloopt. Dit komt doordat het water in de bodemporiën wordt vervangen door lucht, waardoor er minder voedingselementen beschikbaar zijn voor de planten.

De diffusiecoëfficiënt van P in de bodem is zeer laag, waardoor de P-voorraad in de wortelzone is uitgeput en planten geen P kunnen opnemen. Daarom wordt het steeds belangrijker P toe te dienen via bladbemesting. Onder waterbeperkte omstandigheden bevordert P de wortelgroei in het vroege stadium. K stimuleert het gewicht en de lengte van de wortels. Een hoge worteldichtheid is cruciaal om water uit de diepere bodemlagen te halen. Diepere wortels verminderen het vochtverlies in de bodem. Door de wortelgroei te bevorderen, kan de opname van water en voedingsstoffen door de plant worden verhoogd.

Het toedienen van NPK-meststoffen via bladbemesting helpt bij het op peil houden van de stresstolerantie voor droge stof en de waterhuishouding van de plant door middel van osmotische aanpassing. Bij zonnebloemen zorgde de toename van het K-gehalte in het blad ervoor dat de turgordruk op peil bleef zodat de waterpotentiaal afnam. Door toediening van N via bladbemesting verhoogde de fotosynthesesnelheid bij waterstress in verschillende planten, zoals maïs en tarwe. Het is algemeen bekend dat N het aantal cellen en de celgrootte verbetert en de fotosynthese in de bladeren efficiënter laat verlopen. De lagere fotosynthesesnelheid kan een gevolg zijn van het sluiten van de huidmondjes waardoor er minder koolstof via de bladeren wordt opgenomen.

Van kalium is aangetoond dat het een belangrijke rol speelt bij het openen en sluiten van de huidmondjes op de bladeren. Via deze huidmondjes kan CO2 het blad van de plant instromen en verlaat water de plant. Als zodanig heeft kalium invloed op de geleidbaarheid van de huidmondjes. Toediening van kalium leidde tot een snellere fotosynthese, een hogere transpiratiesnelheid en een hoger intercellulair CO2-gehalte in zoete aardappel bij waterstress.

Bij een licht watertekort verbeterde fosfor de efficiëntie van het watergebruik in tarweplanten die P toegediend hadden gekregen. Het stimulerende effect van P op de plantengroei in geval van waterstress is het gevolg van een hogere gebruiksefficiëntie van P, een betere geleidbaarheid van de huidmondjes en een toegenomen efficiëntie van het watergebruik.

Daarom verbeteren NPK-bladmeststoffen de prestaties van planten onder droge omstandigheden.