Zout

  • Whastsapp

Zout

  • Wordt veroorzaakt door een toename in zoutionen; Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl-, SO4-2, HCO3-, NO3-, CO3-2 (bij pH >9,0).
  • Zoutionen komen in de bodem terecht via mineralen die oplossen, irrigatiewater, meststoffen, bodemverbeteraars, een hoge grondwaterstand, bespuitingen met zout water en onvoldoende uitspoeling.
  • Een hoog zoutgehalte in de bodem kan de volgende problemen veroorzaken: watertekort, giftige ionen, verstoring in de ionenbalans (voedingsstoffen) en een slechte permeabiliteit van de bodem. Bodems met een hoog zoutgehalte worden als volgt geclassificeerd: zoutrijk, natriumrijk of zout- en natriumrijk.Maatregelen

  • Beoordeel de locatie om het potentiële risico te bepalen.
  • Beperk de toediening van zout door de keuze van het type meststof. Gebruik zouttolerante grasrassen.
  • Laat zout uit de wortelzone uitspoelen.
  • Controleer de waterkwaliteit en pas deze indien mogelijk aan. Zorg dat de voedingsstoffen in balans zijn.
  • Stimuleer een goede beworteling.
  • Monitor de omstandigheden en stuur zo nodig bij (seizoensgebonden).