Warunki korzystania ze strony

Warunki użytkowania 

Niniejsza witryna internetowa www.icl-sf.com jest prowadzona przez ICL Specialty Fertilizers*. ICL Specialty Fertilizers ponosi wyłączną odpowiedzialność za witrynę internetową i jej zawartość.

Korzystanie przez Użytkownika z witryny www.icl-sf.com (włącznie z jej zawartością i wszelkimi innymi usługami świadczonymi przez nas w dowolnym czasie) podlega poniższym Warunkom korzystania z witryny internetowej. Uznaje się, że Użytkownik zaakceptował te Warunki, uzyskując dostęp do witryny lub rejestrując się w witrynie internetowej ICL Specialty Fertilizers.

Prawa dotyczące zawartości

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa dotyczące materiałów zamieszczonych w witrynie www.icl-sf.com są własnością ICL Specialty Fertilizers, albo materiały zostały zamieszczone w witrynie za zgodą właściciela tych praw.

Jako odwiedzający witrynę internetową www.icl-sf.com Użytkownik może swobodnie przeglądać witrynę, jednak dostęp do witryny, pobieranie lub wykorzystywanie na jednym komputerze witryny www.icl-sf.com bądź jakichkolwiek materiałów zawartych w witrynie www.icl-sf.com ("Materiały"), w tym tekstów, ilustracji i nazw(isk) pojawiających się w tej witrynie jest wyłącznie dozwolone do prywatnych celów Użytkownika związanych z przeglądaniem witryny. Nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie używać, ponownie przesyłać ani wykorzystywać Materiałów bez pisemnego pozwolenia ICL Specialty Fertilizers. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych licencji na Materiały ani praw do Materiałów, ani żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej ICL Specialty Fertilizers lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Użytkownikowi nie wolno dekompilować, dekonstruować, dezasemblować wynajmować, oddawać w leasing, wypożyczać, podlicencjonować ani tworzyć żadnych prac pochodnych (z) witryny www.icl-sf.com, w tym (z) jakichkolwiek informacji i programów udostępnianych za pośrednictwem www.icl-sf.com.

Warunki korzystania z witryny internetowej stanowią niniejszym, że Użytkownikowi nie wolno kopiować, zapisywać, pobierać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, przekazywać ani używać do jakichkolwiek celów - handlowych lub niehandlowych - witryny www.icl-sf.com, ani żadnych informacji zawartych w www.icl-sf.com, za wyjątkiem w zakresie wymaganym do wyświetlania stron i używania witryny oraz do nawigacji w witrynie www.icl-sf.com.

Warunki gwarancji, informacji, dostępności i linków do innych witryn internetowych. 

ICL Specialty Fertilizers dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i kompletności Materiałów, lecz niektóre z nich są dostarczane ICL Specialty Fertilizers przez strony trzecie. ICL Specialty Fertilizers nie jest w stanie sprawdzać ich dokładności i kompletności i nie odpowiada za ich dokładność i kompletność. ICL Specialty Fertilizers zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek i/lub ulepszeń w Materiałach oraz w produktach i usługach opisywanych w Materiałach, w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie jesteśmy odpowiedzialni za usługi i informacje dostarczane w witrynie www.icl-sf.com ani za dostępność jakichkolwiek innych witryn internetowych lub materiałów, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem www.icl-sf.com

Ponadto nie propagujemy żadnych treści, ogłoszeń reklamowych, transakcji, produktów ani usługi na stronach stron trzecich lub udostępnianych przez strony trzecie, bądź pochodzących z innych witryn internetowych lub z innych materiałów, do których Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem www.icl-sf.com, ani nie jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty lub działania obraźliwe spowodowane bądź rzekomo spowodowane przez korzystanie lub związane z korzystaniem z jakichkolwiek treści, ogłoszeń reklamowych, produktów lub usług udostępnianych przez strony trzecie bądź pochodzących z innych witryn internetowych lub z innych materiałów, bądź spowodowane opieraniem się na nich.

Wszelkie transakcje pomiędzy Użytkownikiem a jakimikolwiek stronami trzecimi, do których dostęp uzyskano w witrynie lub za pośrednictwem witryny www.everris.com, w tym płatności za dostarczenie produktów lub usług oraz wszelkie inne oświadczenia lub zapewnienia związane z tego rodzaju transakcjami są dokonywane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a przedmiotową stroną trzecią.

Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na niepociąganie ICL Specialty Fertilizers do odpowiedzialności za żadne straty lub szkody jakiekolwiek rodzaju powstałe w wyniku takich przypadków i nieangażowanie nas w jakiekolwiek spory między Użytkownikiem a stronami trzecimi.

Witryna internetowa www.icl-sf.com jest dostarczana "taka jaka jest", bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. ICL Specialty Fertilizers nie udziela gwarancji kompletności ani dokładności informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej ani ich możliwych zastosowań. W konsekwencji tego informacje powinny być poddawane przez odwiedzających witrynę starannej ocenie. Ani ICL Specialty Fertilizers, ani żadna inna spółka z nią powiązana, ani żaden inny podmiot zaangażowany w tworzenie, produkowanie lub dostarczanie tej witryny internetowej do Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, uboczne, następcze, pośrednie lub szkody podlegające karze, wynikające z dostępu do, korzystania z bądź niemożności korzystania z niniejszej witryny internetowej, albo z jakichkolwiek błędów lub pomyłek w zawartości tej witryny internetowej.

Zawieszenie dostępu do witryny www.icl-sf.com

ICL Specialty Fertilizers BV zastrzega sobie prawo do:

(i) odmówienia Użytkownikowi lub zawieszenia dostępu Użytkownika do witryny www.icl-sf.com bądź do dowolnej części www.icl-sf.com, za powiadomieniem lub bez powiadamiania o tym Użytkownika, jeśli korzystanie z witryny przez Użytkownika zostanie przez nas uznane za obraźliwe, stanowiące nadużycie lub uwłaczające interesom innych użytkowników witryny www.icl-sf.com,bądź za naruszające niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej, wszystko to do ustalenia przez spółkę ICL Specialty Fertilizers według jej własnego uznania; oraz

(ii) do usuwania dowolnych treści lub materiałów przesłanych przez Użytkownika do witryny www.icl-sf.com, za powiadomieniem lub bez powiadamiania o tym Użytkownika.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu do witryny www.icl-sf.com z jakiejkolwiek przyczyny komukolwiek i w jakimkolwiek czasie.

Granice odpowiedzialności

Wykluczamy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy prawa - za wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez zaniedbanie z naszej strony - wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania i szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z witryny lub związane z witryną (korzystaniem z witryny) www.icl-sf.com i/lub jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych od czasu do czasu za pośrednictwem www.icl-sf.com.

To wykluczenie odpowiedzialności ma w każdym względzie i bez ograniczeń zastosowanie do wszelkich przerw w świadczeniu usług, utraty zysków, utraty kontraktów lub możliwości biznesowych, utraty danych oraz wszelkich innych szkód następczych, ubocznych, specjalnych lub podlegających karze, wynikających z witryny www.icl-sf.com, nawet jeśli powiadomiono nas o możliwości takich szkód, niezależnie od tego, czy wystąpiły one w ramach umowy, czy zobowiązań pozaumownych, na podstawie statutu, czy w inny sposób.

Promocje i konkursy

Okresowo ICL Specialty Fertilizers może oferować w witrynie www.icl-sf.com konkursy i promocje i przedstawiać w niej inne oferty. Każda taka oferta będzie podlegać swoim własnym wyraźnie określonym warunkom i ograniczeniom i może nie być dostępna we wszystkich miejscach.

Zobowiązania Użytkownika wobec nas

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z witryny www.icl-sf.com wyłącznie w rozsądny sposób, zgodny z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny internetowej i/lub wszelkimi dodatkowymi, okresowo egzekwowanymi warunkami korzystania z witryny, oraz na korzystanie z niej w sposób zapewniający zgodność ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (w tym - bez ograniczeń - z przepisami lokalnie obowiązującymi Użytkownika).

Co więcej, Użytkownik nie będzie używać witryny www.icl-sf.com (ani żadnej jej części) do przekazywania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, obscenicznym lub o charakterze gróźb, bądź takich, które w naszej opinii mogą wywołać rozdrażnienie lub lęk u lub stanowić niedogodność dla jakichkolwiek osób, bądź zawierających jakiekolwiek wirusy lub praktyki komputerowe, które mogą spowodować uszkodzenia lub zakłócać działanie witryny www.icl-sf.com i/lub jakichkolwiek usług zapewnianych przez witrynę www.icl-sf.com.

Użytkownik wyraża zgodę na nieużywanie witryny www.icl-sf.com w sposób mogący spowodować przerwanie działania, uszkodzenie, zmniejszenie efektywności działania lub jakiekolwiek zakłócenia działania witryny www.icl-sf.com lub jej części.

W przypadku, gdy korzystanie z witryny przez Użytkownika lub przez jakąkolwiek osobę upoważnioną do tego przez Użytkownika lub osobę, za którą Użytkownik jest odpowiedzialny (na przykład jako pracodawca) spowoduje straty lub szkody dla nas lub dla jakiejkolwiek innej osoby, Użytkownik zgadza się natychmiastowo pokryć na nasze żądanie wszelkie straty lub szkody, które będzie można nam przypisać, w tym - gdy będzie to wymagane - wszelkie koszty prawne, administracyjne lub techniczne mogące wynikać z takiego korzystania z witryny.

Wkład wnoszony przez Użytkownika

W przypadku przekazania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów do witryny www.icl-sf.com (w tym, lecz bez ograniczania się do tego: wszelkich tekstów, grafik, nagrań wideo lub audio), Użytkownik przyznaje ICL Specialty Fertilizers na cały czas trwania objęcia ochroną praw własności intelektualnej (jeśli takowa występuje) nieodpłatnie niewyłączne, podlicencjonowane prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych z, rozpowszechniania, odtwarzania i wykonywania wszystkich praw autorskich i praw do jawności w odniesieniu do wszelkich tego rodzaju materiałów na całym świecie oraz do włączania ich w inne prace w dowolnych mediach.

Jeśli Użytkownik nie chce przyznać takich praw ICL Specialty Fertilizers, nie powinien przekazywać swojego wkładu do witryny www.icl-sf.com

Przekazując swój wkład do witryny internetowej, Użytkownik także:

(i) gwarantuje, że wkład ten stanowi jego własne oryginalne dzieło;

(ii) zgadza się na pokrycie ICL Specialty Fertilizers wszelkich kosztów prawnych, odszkodowań i innych kosztów, jakimi może zostać obciążona ICL Specialty Fertilizers w wyniku złamania powyższej gwarancji przez Użytkownika; oraz

(iii) w zakresie obowiązującego prawa zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych związanych z wkładem Użytkownika na rzecz wszystkich celów w nim określonych.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a specyficznymi warunkami określonymi gdzie indziej w witrynie www.icl-sf.com dotyczącymi konkretnych materiałów, obowiązywać będą te ostatnie.

Zasady ogólne

ICL Specialty Fertilizers może w każdym czasie zmienić niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej poprzez aktualizację niniejszego dokumentu. Wszelkie takie zmiany będą wiążące dla Użytkownika. Dlatego też należy regularnie odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami korzystania z witryny, które są wiążące dla Użytkownika. 

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny z powodu przepisów prawa obowiązujących w danym stanie lub kraju, gdzie niniejsze Warunki mają obowiązywać, wówczas w zakresie, w którym warunek ten jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie on anulowany i usunięty z niniejszych Warunków, przy zachowaniu pozostałych warunków, które nadal pozostają w pełnej mocy i są wiążące i wykonalne.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i zostały opracowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej będą przedkładane do rozstrzygnięcia Sądowi Okręgowemu w Amsterdamie, Holandia

Ostatnia aktualizacja: marzec 2014

*Everris International B.V. jest częścią ICL Specialty Fertilizers, z którego prowadzone są wszelkie działania marketingowe i komunikacyjne.