Polityka prywatności

Polityka prywatnośći 

Niniejsza witryna internetowa www.icl-sf.com (" Witryna internetowa") jest prowadzona przez ICL Specialty Fertilizers*. ICL Specialty Fertilizers ponosi wyłączną odpowiedzialność za Witrynę internetową i jej zawartość.

Aby zapewnić lepszą ochronę prywatności Użytkownika przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności, objaśniając w niej nasze praktyki w zakresie obchodzenia się z informacjami online, stosowane z poszanowaniem danych osobowych Użytkownika gromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak ICL Specialty Fertilizers przetwarza dane osobowe użytkowników.

Gromadzone informacje

Większość naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji, umożliwiając Użytkownikowi odwiedzanie naszej Witryny internetowej bez informowania nas o tym, kim jest Użytkownik. W przypadku niektórych usług od Użytkownika może być jednak wymagane przekazanie nam jego danych osobowych. Terminem dane osobowe określane są wszelkie informacje związane z osobą fizyczną, która jest zidentyfikowana lub którą można zidentyfikować. Gromadzimy dane osobowe (takie, jak nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, zainteresowania, prośby Użytkownika itp.), które Użytkownik przekazuje nam, prosząc o informacje lub komunikując się z nami w inny sposób. Gdy w Witrynie internetowej wymagane są dane osobowe, niektóre prośby mają oznakowanie "Wymagane": te dane osobowe są niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji lub usługi, o którą Użytkownik prosił.

Ponadto, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę internetową, gromadzimy określone informacje niezwiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, dotyczące środków użytych do uzyskania dostępu do Witryny internetowej. Dane te gromadzimy za pomocą plików cookie. Cookies (tzw. ciasteczka) to pliki zawierające informacje, które mogą być zapisywane w komputerze Użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Pliki cookies są stosowane do rozróżniania Użytkownika od innych użytkowników oraz umożliwiają szybkie przechodzenie ze strony na stronę w naszej Witrynie internetowej. Dzięki cookies możemy dowiedzieć się, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. Pomagają nam one również w ulepszaniu jej struktury i zawartości. W naszej Polityce cookies, która ma również zastosowanie do korzystania z Witryny internetowej przez Użytkownika, opisujemy, jak wykorzystujemy pliki cookie.

Jak są wykorzystywane informacje o Użytkowniku

Dane osobowe gromadzone w Witrynie internetowej są przez nas wykorzystywane do następujących celów:

- Poznanie potrzeb i preferencji Użytkownika, opracowywanie, wprowadzanie na rynek, sprzedaż lub dostarczanie produktów i usług oraz (możliwe) badania zachowań i oceny.
- Dostosowywanie zawartości Witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i regionu geograficznego Użytkownika.
- Wykrywanie błędów, zaniedbań, nadużyć, kradzieży i innych nielegalnych działań i ochrona przed nimi spółki ICL Specialty Fertilizers i stron trzecich oraz audytowanie zgodności z przyjętymi politykami.

- Spełnianie próśb Użytkownika o nasze usługi (takich, jak prośba o nadsyłanie biuletynu informacyjnego Everris), odpowiadanie na zapytania ofertowe Użytkownika oraz składanie ofert, które według nas mogą być interesujące dla Użytkownika.

W sposób dozwolony i zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Ujawnianie danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, jakie otrzymujemy za pośrednictwem Witryny internetowej w celach opisanych powyżej. Ponieważ jesteśmy częścią Grupy Israel Chemicals LTD Group ("ICL"), otrzymane od Użytkownika dane osobowe możemy przekazywać Grupie ICL i spółkom z nią powiązanym. Grupa ICL i spółki z nią powiązane mogą wykorzystywać dane osobowe do tych samych celów, do jakich my możemy wykorzystywać te dane. Zestawienie spółek, od których Użytkownik może otrzymywać informacje można znaleźć tutaj. Grupa ICL i spółki z nią powiązane będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Nie sprzedajemy (i nie wynajmujemy) ani nie przekazujemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim oraz nie wymieniamy się danymi osobowymi użytkowników ze stronami trzecimi, innymi niż nasza Grupa ILC i spółki z nią stowarzyszone oraz usługodawcy określeni poniżej.

Usługodawcy: Dane osobowe gromadzone w Witrynie www.icl-sf.com będą ujawniane innym firmom i osobom fizycznym wykonującym w naszym imieniu określone funkcje, takie jak np. monitorowanie ruchu w witrynie internetowej. Takie podmioty mają wyłącznie dostęp do danych osobowych wymaganych do wykonywania w naszym imieniu tych funkcji i nie wolno im wykorzystywać ani przechowywać tych informacji do żadnego innego celu (żadnych innych celów).

Przeniesienie majątku przedsiębiorstwa: W przypadku dokonania przez ICL Specialty Fertilizers sprzedaży lub przeniesienia określonej części jej majątku, do aktywów, które będą podlegać przeniesieniu w ramach takiej transakcji mogą należeć również dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej. W przypadku przejęcia całego majątku spółki ICL Specialty Fertilizers bądź spółki lub marki powiązanej z Grupą ICL, w ramach tego przejęcia mogą zostać przeniesione dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej. W takim wypadku będziemy wymagać od nabywcy, cesjonariusza lub podmiotu przyjmującego przenoszone aktywa traktowania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Zgodność z prawem / zasadami bezpieczeństwa: ICL Specialty Fertilizers może ujawnić określone dane osobowe w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest wymagane do zapewnienia zgodności z prawem bądź, że takie ujawnienie jest konieczne do ochrony użytkowników Witryny internetowej, samej Witryny internetowej bądź społeczeństwa.

Zarządzanie komunikowaniem się za pośrednictwem poczty e-mail

Użytkownicy zainteresowani ofertami produktów oraz innymi informacjami o ICL Specialty Fertilizers, mogą zapisać się na listę osób otrzymujących biuletyn informacyjny ICL Specialty Fertilizers. Istniejący klienci ICL Specialty Fertilizers mogą otrzymywać wiadomości e-mail oraz innego rodzaju komunikaty elektroniczne.

Z listy osób otrzymujących od ICL Specialty Fertilizers wiadomości e-mail i inne komunikaty elektroniczne można się z łatwością wypisać (opt out), klikając link "unsubscribe" ("wypisz") zawarty w korespondencji mailowej, bądź nadsyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Dzieci

W cel zapewnienia zgodności z prawem federalnym nie gromadzimy ani nie zachowujemy świadomie w Witrynie internetowej danych osobowych dostarczonych przez dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może z czasem zostać zmieniona, gdy do Witryny internetowej zostaną dodane nowe elementy. W przypadku istotnej zmiany stosowanych przez nas praktyk gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, zmiana ta będzie mieć zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które są gromadzone na bieżąco i będą gromadzone w przyszłości. Zostanie wówczas również zaktualizowana "data wejścia w życie" polityki.

Deklaracja dotycząca bezpieczeństwa

Ponieważ bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo informacji, stosujemy wszystkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do lub utracie danych osobowych.

ICL Specialty Fertilizers ogranicza liczbę pracowników mających dostęp do baz danych zawierających dane osobowe naszych klientów, a nasi pracownicy są informowani o ważności poufności tych danych. Mimo stosowania przez nas tych środków bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać o tym, że zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie zawsze jest możliwe i być świadomy tego, że dostarcza nam swoje dane osobowe.

Prawo dostępu, korekty i sprzeciwu

Przetwarzając dane osobowe, podejmujemy uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie utrzymywania poprawności i aktualności tych danych do celów, do których je zgromadzono. Zapewniamy Użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie jest w sposób zasadny wymagane do uzasadnionego celu biznesowego określonego w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnego z prawem.

Jeśli zechcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Państwa danych osobowych, proszę to zrobić, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Kontaktując się z nami, proszę podać, jakie informacje chcieliby Państwo za naszym pośrednictwem skorygować, zaktualizować lub usunąć oraz proszę się należycie zidentyfikować.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg odnośnie niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, proszę się z nami skontaktować:


Email: [email protected]
Telefon: +31 (0)418 655 700
Fax: +31 (0)418655 795

Adres pocztowy: ICL Specialty Fertilizers

P.O. Box 2702
6401 DE Heerlen
Holandia

*Everris International B.V. jest częścią ICL Specialty Fertilizers, z którego prowadzone są wszelkie działania marketingowe i komunikacyjne.