Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Toto jsou webové stránky www.icl-sf.cz, provozované společností ICL Specialty Fertlizers, společností s ručením omezeným, se sídlem (6422 PD) Nijverheidsweg 1-5, Heerlen, Nizozemí, registrovanou v Holandském obchodním rejstříku po číslem 14027868. Za tyto internetové stránky a jejich obsah je výlučně odpovědná ICL Specialty Fertiliers.  

Používání webových stránek www.icl-sf.cz (včetně jejich obsahu a ostatních poskytovaných služeb)  je předmětem následujících podmínek užívání. Vstupem nebo registrací na tyto stránky dáváte souhlas s těmito podmínkami užívání.

Komunikace

Jestliže jste se rozhodli získávat bližší informace o společností ICL Specialty Fertilizers nebo o souvisejících službách, můžeme Vás kontaktovat emailem nebo textovou zprávou s podrobnými detaily o programech, událostech, soutěžích a ostatních službách nabízených společností ICL Specialty Fertilizers, které pro Vás mohou být zajímavé.

Veškerou tuto komunikaci je možné zrušit kliknutím na odkaz „odhlásit se", který je umístěn v každém emailu. Jakmile obdržíme Váš požadavek na odhlášení se z komunikace, neprodleně zrušíme Vaši registraci a přestaneme Vám dále zasílat veškerou informační a reklamní komunikaci.

Vlastnická práva

ICL Specialty Fertilizers je v souladu se zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, vlastníkem všech materiálů umístěných na webových stránkách www.icl-sf.cz.

Jako návštěvník webových stránek www.icl-sf.cz si můžete stáhnout jednu kopii materiálu pro své vlastní soukromé účely.

Bez výslovného písemného souhlasu je zakázáno půjčovat, pronajímat, udělovat podlicence nebo jakkoliv měnit obsah pocházející z webových stránek www.icl-sf.cz, včetně informací a softwaru dostupném z těchto webových stránek.

V souladu s těmito podmínkami pro užívání je zakázáno kopírovat ukládat, stahovat, měnit, rozmnožovat, zveřejňovat, distribuovat, předávat nebo používat za jakýmkoliv účelem, ať už obchodním nebo neobchodním, webové stránky www.icl-sf.cz nebo jakékoliv informace v nich obsažené.

Informace, dostupnost a odkazy na jiné webové stránky

Přestože společnost ICL Specialty Fertilizers  věnuje veškerou pozornost, tomu, aby všechny informace dostupné na www.icl-sf.cz byly přesné a úplné, některé z nich jsou dodávány společnosti ICL Specialty Fertilizers  třetími stranami. ICL Specialty Fertilizers  není oprávněna je kontrolovat a není odpovědná za jejich přesnost a úplnost.

Berete na vědomí, že nejsme odpovědni za služby a informace, které jsou k dispozici na www.icl-sf.cz nebo za dostupnost jakékoliv jiné webové stránky nebo materiálu, který je přístupný z www.icl-sf.cz

Také neschvalujeme, ani nejsme odpovědni za obsah, reklamu, transakce, produkty nebo služby dostupné na webových stránkách www.icl-sf.cz, nebo na jiné stránce či jiném materiálu, který můžete navštívit prostřednictvím těchto webových stránek.

Jakékoliv dohody mezi Vámi a třetími stranami dohodnuté na nebo přes webové stránky www.icl-sf.cz, včetně plateb za dodávky produktů, služeb, podmínek nebo záruk jsou pouze mezi Vámi a třetí stranou. Společnost ICL Specialty Fertilizers  nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, které vzniknou z těchto dohod.

Společnost ICL Specialty Fertilizers  nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnost nebo nesprávnost informací dostupných na webových stránkách www.icl-sf.cz nebo za nedostupnost těchto webových stránek.

ICL Specialty Fertilizers si vyhrazuje právo:

1)         odmítnout nebo vyloučit Váš přístup na webové stránky www.icl-sf.cz nebo na jakoukoliv část těchto webových stránek, a to i bez předchozího upozornění, jestliže se Vaše užívání těchto webových stránek jeví jako hrubé, přehnané, v rozporu se zájmy ostatních uživatelů nebo porušuje tyto podmínky pro užívání. Posouzení bude ponecháno na uvážení společnosti ICL Specialty Fertilizers; a

2)         odstranit jakýkoliv obsah nebo materiál nahraný na webové stránky www.icl-sf.cz, a to i bez předchozího souhlasu

Dále si vyhrazujeme právo vyloučit, omezit nebo ukončit Váš přístup na webové stránky www.icl-sf.cz kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu.

Omezení odpovědnosti

Společnost ICL Specialty Fertilizers  vylučuje v maximálním možném rozsahu dovoleném rozhodným právem svou veškerou odpovědnost za škody, finanční ztráty a jiné nároky vzniklé v souvislosti se spojením s webovými stránkami www.icl-sf.cz nebo s jakoukoliv službou nabízenou na těchto stránkách, a to i v případě, že jsme byli na možnost takových škod upozorněni.

Propagace a soutěže

Na webových stránkách www.icl-sf.cz se mohou pravidelně objevovat soutěže, propagace a jiné nabídky. Každá tato nabídka bude mít vlastní výslovná pravidla a omezení, a nemusí být dostupná v každé zemi.

Vaše závazky vůči nám

Zavazujete se používat webové stránky www.icl-sf.cz pouze způsobem a ve shodě s těmito podmínkami pro užívání, které jsou pravidelně upravovány tak, aby byla zajištěna shoda s rozhodným právem.

Dále se zavazujete nepoužívat webové stránky www.icl-sf.cz, a to ani žádnou jejích část k přenosu nebo umísťování materiálů, které mohou mít urážlivý, útočný, nemravný nebo výhružný charakter, nebo které dle našeho posouzení mohou způsobit nepříjemnosti, obtíže nebo stres jakékoliv osobě, nebo obsahují počítačový virus nebo jiný počítačový program, který může poškodit nebo narušit webové stránky www.icl-sf.cz nebo službu poskytovanou na těchto stránkách.

Zavazujete se nepoužívat webové stránky www.icl-sf.cz takovým způsobem, který by je nebo jejich část mohl poškodit, přerušit, snížit jejich efektivitu nebo narušit.

V rozsahu v němž Vy, Vámi zmocněná osoba, nebo osoba za níž odpovídáte (např. zaměstnanec)   používá webové stránky www.icl-sf.cz způsobí škody nebo ztráty nám nebo jiné osobě, zavazujete se nám ji neprodleně uhradit, spolu s výdaji na nezbytné právní, administrativní nebo technické výdaje, které se mohou vyskytnout.

Vaše příspěvky

Kdykoliv odešlete jakýkoliv materiál na webové stránky www.icl-sf.cz, odpovídáte společnosti ICL Specialty Fertilizers  za to, že tento materiál neporušuje autorská nebo jiná práva autora.

Pokud si nepřejete za tyto práva společnosti ICL Specialty Fertilizers  odpovídat, neměli byste umisťovat Vaše příspěvky na webové stránky www.icl-sf.cz

Umístěním Vašeho příspěvku na webové stránky www.icl-sf.cz

1)        garantujete, že tento příspěvek je Vaše původní práce; a

2)        zavazujete se uhradit společnosti ICL Specialty Fertilizers  všechny škody, právní jakož i jiné výdaje, které mohou vzniknout společnosti ICL Specialty Fertilizers  jako důsledek  porušení shora uvedené povinnosti.

V případě konfliktu těchto podmínek a specifických podmínek týkajících se konkrétních materiálů, které se objevují kdekoliv na stránkách www.icl-sf.cz, mají specifické podmínky přednost.

Obecné

S ohledem na potřebu neustále zlepšovat kvalitu webových stránek www.icl-sf.cz si vyhrazujeme právo měnit tyto podmínky kdykoliv dle naší úvahy. Je na odpovědnosti uživatele webových stránek, aby se s novými podmínkami seznámil.

Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako protiprávní, neplatné nebo nevynutitelné z důvodů rozporu s právním řádem, bude toto ustanovení odstraněno, avšak ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Rozhodné právo

Tyto podmínky užití se řídí právem Nizozemska. Všechny spory mezi uživatelem těchto webových stránek a společností ICL Specialty Fertilizers  vyplývající z porušení těchto podmínek budou řešeny u Okresního soudu v Amsterdamu.