Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Dit is www.icl-sf.com, een website beheerd door ICL Specialty Fertilizers*. ICL Specialty Fertilizers is als enige verantwoordelijk voor de website en de inhoud daarvan.

Uw gebruik van www.icl-sf.com (inclusief de inhoud en eventuele andere diensten die door ons op enig moment verstrekt worden) is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden, die u geacht wordt geaccepteerd te hebben door uw gebruik van en/of inschrijving op de website van ICL Specialty Fertilizers.

Rechten met betrekking tot de inhoud
Het auteursrecht en alle overige rechten op het materiaal op www.icl-sf.com zijn eigendom van ICL Specialty Fertilizers of behoren tot de toestemming van de eigenaar van de rechten daarvan.

Als bezoeker van www.icl-sf.com kunt u weliswaar vrij door de website browsen, maar het is u alleen toegestaan om één enkele kopie van www.icl-sf.com of enige informatie vervat op www.icl-sf.com ("Materiaal"), inclusief teksten, beelden en namen die op deze website staan, te openen, downloaden of gebruiken voor uw eigen persoonlijke doeleinden. Het is u niet toegestaan om het Materiaal te verspreiden, te wijzigen, door te sturen, te hergebruiken, opnieuw te posten of te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming daartoe van ICL Specialty Fertilizers. Geen licentie voor of recht op het Materiaal, of enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van ICL Specialty Fertilizers of enige andere partij wordt verleend of toevertrouwd aan u.

Tenzij wij u uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring verstrekken, zult u zich onthouden van decompilatie, reverse engineering, ontmanteling, verhuur, lease, lening, verstrekking van sublicenties of vorming van afgeleide werken van www.icl-sf.com, inclusief van enige informatie en software die beschikbaar gesteld wordt via www.icl-sf.com.

In onderhavige Gebruiksvoorwaarden is bepaald dat het u niet toegestaan is om www.icl-sf.com of enige informatie daarop te kopiëren, op te slaan, te downloaden, te wijzigen, te reproduceren, verder te publiceren, te verspreiden, door te sturen of te gebruiken voor enig doel, behalve voor zover dat vereist is om www.icl-sf.com weer te geven, te gebruiken en daarop te surfen.

Disclaimer van garanties, informatie, beschikbaarheid en links naar andere websites
Hoewel ICL Specialty Fertilizers alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat het Materiaal juist en volledig is, wordt ook Materiaal aan ICL Specialty Fertilizers verstrekt door derden. ICL Specialty Fertilizers is niet in staat om dit Materiaal te controleren op juistheid en volledigheid en is daarvoor niet verantwoordelijk. ICL Specialty Fertilizers behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in het Materiaal en in de producten en/of diensten die daarin beschreven worden.

U erkent en komt overeen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor diensten of gegevens die op www.icl-sf.com verstrekt worden of voor de beschikbaarheid van enige andere websites of materialen waartoe u toegang heeft via www.icl-sf.com.

We ondersteunen ook geen inhoud, advertenties, transacties, producten of diensten op of beschikbaar via voornoemde derden, of van andere websites of ander materiaal waartoe u toegang heeft via www.icl-sf.com, noch zijn we daarvoor verantwoordelijk of aansprakelijk.
Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, enig verlies of enig misdrijf veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, advertenties, producten of diensten die beschikbaar zijn van derden of beschikbaar zijn op of van deze websites of ander materiaal.

Eventuele contacten tussen u en enige derde waartoe u toegang heeft op of via www.icl-sf.com, inclusief betaling voor en levering van producten, diensten en enige andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met deze contacten, vinden uitsluitend plaats tussen u en de betreffende derde.

U verklaart hierbij dat u ICL Specialty Fertilizers niet aansprakelijk stelt voor enig verlies of enige schade van welke aard dan ook dat/die zich voordoet ten gevolge van voornoemde contacten, of om ons te betrekken bij enig geschil tussen u en voornoemde derden.

De website www.icl-sf.com wordt "as is" verstrekt zonder enige garanties van welke aard dan ook. ICL Specialty Fertilizers geeft u geen garanties over de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website of het mogelijke gebruik daarvan. Derhalve dient de informatie zorgvuldig beoordeeld te worden door de bezoekers van de website. Noch ICL Specialty Fertilizers, noch enige andere gelieerde onderneming, noch enige andere partij die betrokken is bij de vorming, productie of levering van deze website aan u is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade of punitieve schadevergoeding die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van deze website, of enige fouten of omissies in de inhoud van de website.

Opschorting van toegang tot www.icl-sf.com
ICL Specialty Fertilizers behoudt zich het recht voor om:
(i) uw toegang tot www.icl-sf.com of enig onderdeel van www.icl-sf.com met of zonder enige kennisgeving aan u te weigeren of op te schorten indien uw gebruik van www.icl-sf.com door ons beschouwd wordt als abusievelijk, overmatig of tegen de belangen van andere gebruikers van www.icl-sf.com of in schending van deze Gebruiksvoorwaarden, een en ander uitsluitend te beoordelen door ICL Specialty Fertilizers; en
(ii) enige inhoud of enig materiaal die/dat door u naar www.icl-sf.com geüpload is met of zonder kennisgeving te verwijderen.
Bovendien behouden wij ons het recht voor om de toegang tot www.icl-sf.com om welke reden dan ook voor wie dan ook op enig moment op te schorten, te beperken of te beëindigen.

Aansprakelijkheidsbeperking
Voor zover toegestaan door de wet, en behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, sluiten wij het volgende uit: alle aansprakelijkheid voor enige vorderingen, verliezen, eisen en schade die direct of indirect voortvloeien uit of op enige manier verband houden met (het gebruik van) www.icl-sf.com en/of enige producten/diensten die via www.icl-sf.com van tijd tot tijd aangeboden worden.

Deze uitsluiting zal in elk opzicht en zonder beperking van toepassing zijn op enige onderbreking van de dienst, winstderving, verlies van contracten of bedrijfskansen, verlies van data of enige andere gevolg-, incidentele of speciale schade of punitieve schadevergoeding, voortvloeiend uit de website www.icl-sf.com, ook indien we op de hoogte gesteld zijn van de mogelijkheid van deze schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, een onrechtmatige daad, een statuut of anderszins.

Promoties en wedstrijden
ICL Specialty Fertilizers kan periodiek wedstrijden, promoties of andere aanbiedingen aanbieden op de website www.icl-sf.com. Elk van deze aanbiedingen is onderworpen aan eigen uitdrukkelijke bepalingen en beperkingen en het is mogelijk dat aanbiedingen niet overal beschikbaar zijn.

Uw verplichtingen ten opzichte van ons
U komt overeen om www.icl-sf.com alleen te gebruiken op een redelijke manier die in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige aanvullende gebruiksvoorwaarden die periodiek opgelegd worden, en zulks zodanig dat naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief zonder beperking uw lokale wetgeving) verzekerd wordt.

Bovendien zult u www.icl-sf.com (of enig onderdeel daarvan) niet gebruiken om enig materiaal door te sturen of te posten dat smadelijk, aanstootgevend of bedreigend is, of dat, naar ons oordeel, ergernis, overlast of onnodige angst kan veroorzaken bij enige persoon, of dat enig virus of andere softwarepraktijken bevat die schade zouden kunnen berokkenen aan of zouden kunnen storen met www.icl-sf.com en/of enige diensten die door de website www.icl-sf.com aangeboden worden.

U komt overeen om www.icl-sf.com niet zodanig te gebruiken dat www.icl-sf.com geheel of gedeeltelijk op enige manier onderbroken, beschadigd, minder efficiënt of verslechterd wordt.

Voor zover uw gebruik of het gebruik door enige persoon die door u geautoriseerd is of voor wie u verantwoordelijk bent (bijvoorbeeld als werkgever) leidt tot verlies of schade aan ons of enige derde, komt u overeen om ons, op ons eerste verzoek daartoe, te vergoeden in verband met voornoemd verlies of voornoemde schade die toerekenbaar is aan ons, inclusief indien nodig enige wettelijke, administratieve of technische kosten die uit een dergelijk gebruik zouden kunnen voortvloeien.

Uw bijdragen
Wanneer u enig materiaal indient op www.icl-sf.com (inclusief zonder beperking enige tekst, grafische voorstellingen, video- of audiomaterialen), verleent u ICL Specialty Fertilizers voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsbescherming (indien daar sprake van is) een royaltyvrij, niet-exclusief, in sublicentie gegeven recht om alle auteurs- en publiciteitsrechten met betrekking tot enig werk wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, daar afgeleide werken van te vormen, te verspreiden, uit te voeren, af te spelen en uit te oefenen, en/of om deze op te nemen in andere werken in enige media.

Indien u deze rechten niet aan ICL Specialty Fertilizers wilt verlenen, dient u geen bijdragen te leveren op de website www.icl-sf.com.
Door uw bijdrage in te dienen op de website:
(i) garandeert u tevens dat uw bijdrage uw eigen originele werk is;
(ii) komt u tevens overeen om ICL Specialty Fertilizers te vergoeden voor alle juridische kosten, schade en andere onkosten die door ICL Specialty Fertilizers gemaakt of geleden worden ten gevolge van uw schending van voornoemde garantie; en
(iii) komt u voor zover toegestaan in de toepasselijke wetgeving tevens overeen om afstand te doen van enige persoonlijkheidsrechten op uw bijdrage voor alle hierin gespecificeerde doeleinden.

In geval van enige strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en specifieke bepalingen die elders vermeld staan op www.icl-sf.com met betrekking tot specifiek materiaal, zullen laatstgenoemde bepalingen voorrang hebben.

Algemeen
ICL Specialty Fertilizers kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door deze posting te updaten. U bent gebonden aan deze wijzigingen en dient derhalve periodiek deze pagina te bezoeken om de dan van kracht zijnde

Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent, ter kennis te nemen.
Indien een van deze bepalingen en voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn om welke reden dan ook bij de wet in enige staat of in enig land waarin deze van kracht zou moeten zijn, dan zal deze bepaling voor zover deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, gescheiden worden van de overige bepalingen en verwijderd worden uit de Gebruiksvoorwaarden en zullen de overige bepalingen en voorwaarden hierin volledig van kracht, bindend en uitvoerbaar blijven.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, zal verwezen worden naar de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam.

Voor het laatst bijgewerkt in juni 2015.

*Everris International B.V. is onderdeel van ICL Specialty Fertilizers, van waaruit marketing en communicatie activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd.